โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤติ (Front Line Leader in Crisis Institute)

บันทึกการปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (Front Line Leader in Crisis Institute) เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

Read More

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา : ฝึกอบรม ณ ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ทางด้านแผนกแม่บ้าน ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเสริมความรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการโรงแรมอย่างมืออาชีพ

Read More

Let’s med for a month! – สัปดาห์แห่งความกรุณา

ในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองและ ความแปรปรวนทางธรรมชาติ
การรู้ตัวและเท่าทันตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันภาวนาทุกๆวัน ตลอดหนึ่งเดือน เพื่อสร้างการรู้ตัวและเท่าทันตนเอง

Read More

ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย (Sand Sculpture)

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมการงานประเพณี ที่แฝงไปด้วยงานอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ: ตลาดประกอบฝัน 6 พร้อมเปิดรับทุกความเชื่อเพื่อสังคม วันนี้-10มิ.ย.54

ถ้าคุณมีความเชื่อที่จะทำสิ่งดีๆให้สังคม ส่งโครงการของคุณเข้ามาเพื่อพัฒนาสังคมกับเรา

Read More