มอส. กำลังรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับบัณฑิตทางกฎหมาย ที่มีใจให้คนจน คนที่ถูกละเมิดสิทธิ
เพื่อเป็นอาสาสมัครทำงานเต็มเวลา วาระการทำงาน 1 ปี (กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2555)
โดยมีค่ายังชีพตลอดระยะเวลาการทำงาน

 คุณสมบัติ :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
รักความเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม
สามารถทำงานจนครบวาระ 1 ปี

  โหลดใบสมัครได้ที่ http://file1.uploadfile.biz/i/IEEXMEIIIMIMDI
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-691-0437-9 

E-mail :  n_vattana@hotmail.com หรือ  superrookie28@gmail.com

 เขียนใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

ปิดรับใบสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2554  

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทาง www.thaivolunteer.org