ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย (Sand Sculpture)

โครงการ ประเพณีก่อประติมากรรมทราย

ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่  12 ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประเพณีก่อประติมากรรมทราย วิถีชีวิตชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสน ร่วมกับภาคประชาชนตั้งใจจัดงานประเพณีก่อประติมากรรมทรายขึ้นในวันที่  12 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมการงานประเพณีที่แฝงไปด้วยงานอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นประเพณีเชื่อมโยงระดับจังหวัดและส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรมผืนทรายอันดามัน มีดังต่อไปนี้
การประกวดประติมากรรมทราย อุทยานแห่งชาติแหลมสน
การประกวดภาพถ่ายอุทยานแหลมสน หัวข้อ “วิถีชีวิตคนอันดามัน”
การประกวดวาดภาพอุทยานแหลมสน หัวข้อ “อุทยานในฝัน”
ขี่จักรยานชมธรรมชาติเลียบชายฝั่งอันดามัน เมืองระนอง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตกปลา แข่งขันฟุตบอลนุ่งโสร่ง แข่งขันวอล์เล่ย์ชายหาด
นั่งเรือประมงสัมผัสวิถีชุมชนมุสลิม
งานสินค้า
– อาหารพื้นบ้านจากชุมชนและสินค้า (OTOP)
ชมภาพยนตร์หนังสั้น ฉายหนังกลางแปลงบนชายหาด ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://on.fb.me/kxve09