งานนิทรรศการ ‘สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง’ | 9ก.พ.55

นิทรรศการเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง และเวทีเสวนาเกี่ยวกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เข้าใจและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายความมั่นคง และร่วมกันผลักดันให้รัฐตระหนัก และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
งานนิทรรศการจัด ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
เวทีเสวนาจัด ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ
9.00 -10.00
เปิดงานนิทรรศการและฉายวีดีโอเรื่องเล่าจากน้อง
สัมภาษณ์ผู้เสียหายและองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน

10.00 -12.30
เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบนดวงจันทร์”
เวทีเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากร:
คุณปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และคุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตัวแทนทีมวิจัย
รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ดำเนินรายการ:
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

หนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์

 

หมายเหตุ:
งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” พร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการ เปิดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (คนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
www.naksit.org