Archive | April, 2011

Print

Tags:

ธรรมยาตราสองแผ่นดิน : เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ ชาวเขมร และชาวไทย

Posted on 27 April 2011 by deksiam

หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เป็นเพื่อนบ้านกันมายาวนาน มีประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน ประชาชนต่างไปมาหาสู่แต่งงานข้ามพรมแดนระหว่างกันและกัน   ความขัดแย้งระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาเรื่องเขาพระวิหารและการขึ้นเป็นมรดกโลก รวมถึงแผนพัฒนาเขาพระวิหารของกัมพูชา ที่ทางรัฐบาลไทยไม่ยอมรับทำให้เกิดข้อพิพาทลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทำการสู้รบกันบริเวณชายแดน นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งทางการและใจ ของประชาชนหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดน อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และประชาชนจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ประชาชนเกิดความปริวิตก หวาดกลัว หวาดระแวงระหว่างกันและกัน

กัมพูชาได้นำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติ เมื่อวันที่ เดือน ๒๕๕๔  คณะมนตรีฯมีความเห็นให้ ไทยและกัพูชา แก้ปัญหาโดยการเจรจากัน โดยให้มีอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการเจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการพบปะกันของทั้งสองประเทศได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ผลการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าระหว่างที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลยังดำเนินต่อไป ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อแสดงให้รัฐบาลทั้งสองประเทศและประชาคมโลกได้รับทราบว่าระหว่างประชาชนกับประชาชนไม่ต้องการให้มีความบาดหมางแต่ประการใดการเดินธรรมยาตราเคยเกิดขึ้นในกัมพูชา เมื่อ ปี คศ ๑๙๙๒ ในช่วงเขมรแดง สงครามภายในกัมพูชาที่โหดร้าย  การเดินธรรมยาตราครั้งนี้จะเป็นการเดินเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน

โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

๑  เพื่อแสดง เมตตา มุทิตาจิตระหว่างประชาชนของสองแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเพื่อกระชับความแนบแน่นระหว่างประชาชนกับประชาชน

๒  เพื่อถือโอกาสทำบุญร่วมกันของสองแผ่นดินเนื่องในวันวิสาขะบูชา จะนำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลของทั้งสองประเทศ

๓  เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนและแสดงจุดยืนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนร่วมกัน

ขั้นตอนของกิจกรรม ธรรมยาตรา

เริ่มต้นกิจกรรม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นัดพบกันที่วัดบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ (กิโลเมตรที่ ๑๖ หลังออกจาก อำเภอวัฒนานคร)

พูดคุยแลกเปลี่ยน

กิจกรรมธรรมยาตราวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • เดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพและจิตวิญญาณ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนตามแนวชายแดน
 • ความเป็นมา”ธรรมยาตรา”
 • แลกเปลี่ยน และเตรียมความพร้อม

กิจกรรมสันติภาพที่พรมแดน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • ประชาชนกัมพูชาประมาณ ๓๐๐ คนจะเดินจากกัมพูชา มาที่พรมแดน ปอยเปต
 • ประชาชนไทยประมาณ ๒๐๐ คน จะเดินจากอรัญญประเทศไปที่ชายแดนอรัญญประเทศ
 • ประชาชนทั้งสองประเทศจะมาพบและร่วมกิจกรรมสันติภาพที่ชายแดนปอยเปต อรัญญประเทศในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประมาณ ๑๕ ๓๐ น
 • ประชาชนกัมพูชา ๑๐๐ คนที่มีหนังสือเดินทางและประชาชนไทย ๒๐๐ คนเดินกลับวัดใหม่อรัญ เพื่อพักผ่อน
 • บิณฑบาตรนานาชาติ

กิจกรรมวันวิสาขะบูขาที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
 • ปาฐกถา “ศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ”
 • การสัมมนาทางวิชาการ “ ประชาชนกับประชาชน-แสวงหาสันติภาพ “
 • เวทีประชาชนสองประเทศ
 • ปลูกต้นไม้แห่งสันติภาพ
 • เทศนาธรรม
 • สวดมนต์นานาชาติ
 • เวียนเทียนวิสาขะ
 • ดนตรี และภาพยนต์เพื่อธรรมะ

วันที่ ๑๘  ประชุมกรรมการ  เดินทางกลับ

กลุ่มเป้าหมาย

ญาติโยมทางธรรมทั้งสองประเทศ  เหยื่อทั้งสองประเทศ  กัลยาณมิตรนานาชาติ  สื่อมวลชน

กิจกรรมที่พรมแดน กัมพูชา ๓๐๐ คน ไทย ๒๐๐ คน รวมทั้งหมด ๕๐๐ คน

การประชุมในประเทศไทย และการฉลองวันวิสาขะบูชา จะเชิญชวนประชาชนในอรัญญประเทศเข้าร่วมด้วย ประมาณว่าทั้งหมด ๕๐๐ คนเช่นกัน

จะมีผู้สื่อข่าวเผยแพร่ออกสู่นานาชาติ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์

สถานที่

บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา อรัญประเทศ ปอยเปต

วัดใหม่ไทรทอง  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑)    ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ มีข้อสรุปความเห็นของประชาชนทั้งสองประเทศ

๒)    ความเห็นที่ได้จากการหารือครั้งนี้จะนำส่งให้รัฐบาลทั้งสองประเทศ  อาเซียน และคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ

๓)    ประชาชนทั้งสองประเทศจะมีความรู้ ความคิด ความเห็นที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่  มีสุขภาพจิตดีขึ้นหลังการพูดคุยกัน มีความรู้สึกเป็นมิตร เข้าใจกันมากขึ้น ลดความหวาดระแวงระหว่างกันและกัน

 

 


กิจกรรมเตรียมการ

๒ มีนาคม              ประชุมหารือระหว่างองค์กรประสานงาน ของ ไทยและกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ

๒๔ มีนาคม           ลงสำรวจพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ

๕ เมษายน              ประชุมหารือร่วมกันที่ พนทเปญ

๑๑ เมษายน            สำรวจเส้นทางร่วมกัน ปอยเปต-อรัญประเทศ

๑๙  เมษายน           องค์กรภาคประชาชนไทยหารือเรื่องการเดินธรรมยาตรา

ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เวลา ๑๒ ๐๐ น เป็นต้นไป

๓- ๕  พฤษภาคม  การประชุมอาเซียนภาคประชาชน  กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

๑๕-๑๘ พฤษภาคม ธรรมยาตราสองแผ่นดิน

วัน/ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
14 พ.ค. 2554
  เข้าที่นัดพบที่ วัดบ้านด่าน กิโลเมตรที ๑๖ หลังออกจากอำเภอวัฒนานคร
15 พ.ค. 2554
06.00 น. เริ่มเดินธรรมยาตรา จากวัดบ้านด่าน ถึง วัดใหม่ไทรทอง

พักรับประทานอาหาร และพักผ่อนระหว่างทาง

 
16.00 น. ถึงอรัญประเทศ – วัดใหม่ไทรทอง เข้าที่พัก  
18.00 น. พูดคุยประวัติธรรมยาตรา หารือการจัดเตรียมงาน  
16 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาต  
7.30 น. อาหารเช้า  
8.00 น. พูดคุยการจัดเตรียมริ้วขบวนต่างๆ  
9.00 น. เริ่ม ออกเดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๑  
11.00 น. อาหารเที่ยง  
12.00 น. พักผ่อน  
14.00 น. เดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๒  
15.30 น. พบกันที่พรมแดน ต้อนรับเพื่อนชาวกัมพูชา

กิจกรรมสันติภาพสองแผ่นดิน สวดกรณียเมตตาสูตร

 
16.00 น. แถลงข่าวร่วมสองประเทศ  
16.30 น. ร่วมเดินสันติภาพสองแผ่นดิน ผ่านตัวเมือง  
18.00 น. เข้าที่พัก  
19.30 น. อาหารเย็น  
20.30 น. – ผู้เข้าร่วมทั้งสองประเทศพูดคุยทำความรู้จัก

– กิจกรรมวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

– ภาพยนตร์

 
22.00 น. พักผ่อน  
17 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
8.00 น. อาหารเช้า  
9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
9.20 น. ปาฐกถา เรื่อง พุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ

โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ Chea Vannath

 
10.00 น. – 12.00 น. เวทีสนทนาระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

“ประชาชนกับการค้นหาสันติภาพ”

โดย  พระพร เฮง เซน

ตัวแทนจากทางกัมพูชาอีก 2-3 ท่าน

เจ้าอาวาสวัดใหม่

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ท่านจันทน์

ปาริชาติ สุวรรณบุปผา

ดำเนินรายการโดย จอม เพ็ชรประดับ

 
12.00 น. อาหารเที่ยง  
13.00 น. – 15.00 น. เวทีสาธารณะ Thai PBS*

ระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

โดย ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านทั้งสองประเทศ

รอการยืนยัน
15.30 น. ธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาชบูชา โดย

พระโย ฮุด และ

พระไพศาล วิสาโล

 
16.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพ  
17.00 น. สวดมนต์นานาชาติ นั่งสมาธิ  
19.00 น. เวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
20.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ภาพยนตร์ และดนตรี  
18 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ โยคะ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
7.30 น. อาหารเช้า  
9.00 น. สวดมนต์ร่วมกันระหว่างประชาชนสองประเทศ ทำพิธีบังสุกุลและสังฆทาน  
10.00 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับ/ ประชุมกรรมการร่วมฯ  

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ขวดน้ำประจำตัว

ไฟฉาย

ผ้าห่ม หรือ ถุงนอน

มุ้ง

เต็นท์(ถ้ามี)
ยาประจำตัว

ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 

 

 

 


รับผิดชอบโดยเครือข่ายคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน

องค์กรร่วมจัด : มูลนิธิศักยภาพชุมชน

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เสมสิกขาลัย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เครือข่ายพุทธกา

มูลนิธิโกมล คีมทอง

ศูนย์สันติศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเสขิยธรรม

มูลนิธิหยดธรรม

โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

วัตรทรงธรรมกัลยาณี*

พุทธสถานสันติอโศก

สถาบันสันติประชาธรรม

อาศรมวงศ์สนิท

สถาบันต้นกล้า

เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม

เครือข่ายจิตอาสา

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม


Comments (0)

TheHubMap HQ for print

Tags: ,

The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

Posted on 27 April 2011 by deksiam

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี

ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

ด้านความรู้

 • ช่วยเด็กๆทำการบ้านหลังเลิกเรียน
 • คอมพิวเตอร์ ประเภทพื้นฐานทั่วไป
 • การอ่าน-เขียนภาษาไทย
 • ศิลปะ
 • กีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเก็ตบอล

ด้านทักษะการใช้ชีวิต

 • ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนน
 • สุขอนามัยส่วนตัว
 • HIV
 • การตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์
 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ด้านส่งเสริมทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้

 • การทำอาหารแบบง่าย
 • สมุดทำมือ
 • การเพ้นท์เสื้อ
 • ทำการ์ดอวยพร

ด้านอื่นๆ

 • จิตวิทยา
 • โยคะ
 •  ธรรมะ นั่งสมาธิ เพิ่มสติ เป็นต้น 

 โบรชัวร์ >>>> TheHub_Brochure_Childline

ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ >>>> TheHub_ProjectDetails_Childline EN-TH

แผนที่

Comments (0)

Tags: ,

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

Posted on 27 April 2011 by deksiam

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เพื่อที่จะบริหารสำนักงานเเละการเงินของ JPF ช่วยในเรื่องของการขนส่งของบุคลากร สร้างระบบการกรอกบรรจุข้อมูล

หน้าที่การรับผิดชอบ
 – บริหารสำนักงาน : จดหมาย (ทั้ง อีเมล์ เเละ จดหมาย) จัดเตรียมเเละเเจกจ่ายเอกสาร อำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูล จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน จ่ายบิล
– บริหารการเงิน : จัดเก็บหนังสือ โอนเงิน รายงานการเงิน
– จัดการการเดินทางเเก่บุคลากร : จองตั๋ว เเละจัดการการเดินทาง, ปริ้นเอกสาร JPF
– สร้างระบบการจัดการเเฟ้ม : ที่เก็บเเฟ้มเเละข้อร้องเรียน จัดเก็บเอกสาร JPF เเละจัดเก็บรายการในระบบฐานข้อมูล
– เพื่อช่วยเหลือในด้านกิจกรรมของ JPF: เข้าร่วมการประชุมเเละช่วยเหลือบุคลากรท่านอื่น ๆ ในการจัดการกิจกรรม

ประสบการณ์เเละ ข้อจํากัด
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการบริหารสำนักานเเละด้านการเงิน
– มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
– มีความคุ้นเคยกับระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
– มีสัญชาติไทย เเละมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ทั้งเขียนเเละพูด) ในระดับกลาง
– เคยประสบการณ์ในองค์กรพัฒนาเอกชนเเละภาคประชาสังคม
– มีความสามารถที่จะทํางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
– มีความสมัครใจที่จะเดินทางทั่วประเทศไทย

ลักษณะการทํางาน
 – ช่วงเวลาทําการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น. หยุดช่วงวันหยุดราชการ
– มี 15 วันหยุดที่จ่ายให้
– เงินเดือน 10,000 – 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มี
– ทดลองการทํางาน 3 เดือน
– วิเคราะห์การทํางานเเละจะเพิ่มเงินเดือนทุก 6 เดือน

วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติโดยย่อเเละจดหมายเเนะนําตัวสั้นๆ ไปยัง info@justiceforpeace.org ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : 6 พฤษภาคม 2555

________________________

Work Description: Office Manager

To manage the office and finances of JPF, assist in logistical requirements of staff members, create filling system.

 Responsibilities

Ø  To manage the office: mail (electronic and post), preparing and distributing documents, facilitating inquiries, purchase office supplies, pay bills,

Ø  To manage finances: bookkeeping, transfers, reporting

Ø  To provide logistical support to staff: booking tickets and accommodation, printing of JPF documents

Ø  To create filing system: filing cases and complaints (electronic and hard copies), filing JPF documents, enter cases in database

Ø  To assist in JPF activities: take minutes of meetings, assist other staff in organization of activities

 Experience and Qualifications

Ø  At least 3 years experience managing office and finances

Ø  Relevant bachelor degree

Ø  Experience with electronic accounting systems

Ø  Thai national with intermediate knowledge of English (written and spoken)

Ø  Experience in NGO and civil society sector

Ø  Ability to work independently as well as with team members

Ø  Willingness to travel throughout Thailand desirable

 Working Conditions

Ø  Office hours: Monday- Friday,  9am-5pm, occasional weekends with days in lieu

Ø  15 paid vacation

Ø  Salary 10,000-15,000 depending upon experience

Ø  3 months probation period

Ø  Salary review and performance appraisal every 6 months

 To apply: Please send your resume and letter of introduction to info@justiceforpeace.org

Only short – applicants will be contacted for interviews.

Deadline of Submission: 6 May 2011

Start date: as soon as possible.

Comments (0)

Tags: ,

นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 ดอกทานตะวัน…เมล็ดพันธุ์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก

Posted on 27 April 2011 by deksiam

Seed Ranger ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและท่านที่สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 ดอกทานตะวัน…เมล็ดพันธุ์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก กับขบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. เชิญท่านร่วมให้กำลังใจศิลปินน้อยๆ ฟังดนตรีไพเราะของเด็กๆ จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พร้อมชม Presentation กระบวนการศิลปะบำบัดกับการช่วยเหลือเด็ก และพิธิเปิดโดยรศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี่ จิตตินันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและคุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2554

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ Seed Ranger

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โทร. 0-2433-6292, 08-9035-4554, 08-8008-1013

 www.Facebook.com/เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ E-mail : seedranger@gmail.com

Comments (0)

Tags: ,

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา” จังหวัดสุรินทร์

Posted on 27 April 2011 by deksiam

สงคราม !

 ฝันร้ายเมื่อครั้งวัยเยาว์ของฉัน   เกิดขึ้นอีกแล้ว !

 เสียงปืนใหญ่และแรงสั่นสะเทือนก่อนความตายมาเยือน

ภาพทรงจำถึงบ้านที่ฉันเกิด กำลังลุกเป็นไฟ

 เสียงปืนเล็ก ปืนใหญ่รัวสนั่นไปทั่วสารทิศ…ตลอดค่ำคืนและทุกคืน

 เสียงลูกเด็กเล็กแดงวิ่งร้องไห้จ้าละหวั่น หาที่กำบัง…

 พ่อแก่แม่เฒ่า นั่งถอนหายใจ อยู่ชานเรือน… ในใจครุ่นคิดเวทนามนุษย์ ช่างโง่เขลา !!

 เขลาที่ละเลยจิตใจด้านที่เป็นมนุษย์ สวมวิญญาณสัตว์ลุกขึ้นเข่นฆ่ากันและกัน

 ศพ !!  อีกไม่นานจะเกลื่อนสมรภูมิ

 สันติภาพ …สันติเพียบ มลายไปจากใจ

เหลือแต่ความเคียดแค้น ชิงชังที่จารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์

 เพราะสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเพื่อหินเก่าๆ กองหนึ่ง !!

 สงคราม ! สงคราม ! สงคราม!

 เรารู้ ว่าเราหยุดสงครามไม่ได้ แต่เราแน่ใจและเชื่อว่า เราปลูกฝังสันติภาพในใจคนได้

 เริ่มจากรอยยิ้ม เริ่มจากวัยเยาว์ เริ่มด้วยความรักและการแบ่งปัน…

อาสาพาน้องยิ้ม… เป็นอีกหนึ่งขบวนการกอบกู้โลก ด้วยจิตอาสา

 ขอพระเจ้าจงยุติสงคราม….ในใจของผองเราด้วยเถิด!!!!!!!!!!!!!!!!

  จากเหตุปะทะกันอีกระลอกระหว่างทหารไทย และ ทหารกัมพูชา  ตลอดแนวชายแดน ปราสาทตาควาย  บ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก  และปราสาทตาเมือนธม  บ้านหนองคันนา  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  นับว่าวันนี้เป็นวันที่ 4 เข้าไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุด ยังมีเสียงเสียงปืนใหญ่ ปืนเล็กยิงตอบโต้กันกันเป็นระยะๆ   และมีการเสริมกำลัง เสริมอาวุธหนักกันไม่ขาดสาย ในขณะนี้ชาวบ้านเริ่มอพยพออกจากหมู่บ้านกันมากขึ้น ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ศูนย์อพยพค่อยๆ ทวีมากขึ้น เหมือนจำนวนคน ซึ่งในขณะนี้คาดว่ามีอพยพโดยรวมแล้วหลายหมื่นคน ตามศูนย์ต่างๆ เกือบ  10 ศูนย์

______________

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา”  จังหวัดสุรินทร์

 โครงการ ครูอาสา มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาสาสมัครไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิกองทุนไทย  ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กๆและชาวบ้านในศูนย์พักพิง ในโครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2”  ระหว่าง วันที่  30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์อพยพ นิคมปราสาท ศูนย์อพยพโรงเรียนนิคม ศูนย์อพยพเทศบาลตำบลนิคมฯ ศูนย์อพยพโรงเรียนโคกกลาง ศูนย์อพยพโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพและศูนย์อพยพโรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดการ เฉพาะกิจ   “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2554

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554

  06.00 น.   ทีมงานกระจกเงา  จะนำรถไปรอรับที่ บขส.ปราสาท และ ศูนย์นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  07.00 – 09.00 น. ทานอาหารเช้า และคุยเตรียมความพร้อม และแบ่งทีมเข้าพื้นที่ศูนย์ผู้อพยพ

  09.00 น.  แบ่งเป็น 2 ทีมทีมละ 10 คนเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 1 และ 2 คือ ศูนย์เทศบาลตำบลนิคม  และศูนย์โรงเรียนนิคมปราสาท

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

  -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 3 และ 4 คือ ศูนย์นิคมฯปราสาทและศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

 -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน…?

 -กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครเยาวชน

17.00 น.  ร่ำลาเด็ก ๆ  หลังเสร็จกิจกรรมสรุปงานแต่ละทีม

 18.00  น. รับประทานอาหารเย็น  ประชุมเตรียมงานเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม  2554

08.00 น. กระจายกลุ่มเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 5 และ 6 ศูนย์โรงเรียนโคกกลางและโรงเรียนตานี

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม 

   -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

11.30 น.  เดินทางกลับที่พัก

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่  7 และ 8 คือศูนย์โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิงและศูนย์โรงเรียนบ้านคูตัน อ.กาบเชิง

16.00 น.  ล่ำลาเด็ก ๆ  สรุปกิจกรรม  อาบน้ำอาบท่า กินข้าว ร่วมกัน และแวะซื้อของฝาก

20.00 น. ส่งอาสาสมัครขึ้นรถ ณ สถานีขนส่งอ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ !!!!!

   กิจกรรม และ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วม

  1 สมทบทุนค่าอาหาร 5 มื้อ ค่ารถรับส่งและค่าขนมเด็กๆ เพื่อทำกิจกรรม คนละ 1,000 บาท

  2 ออกค่าเดินทางไป-กลับ  เอง

เรื่องการเตรียมความพร้อมและเรื่องอื่นๆ

+  เต้นท์   หรือใครไม่มีก็จะพักกันที่วัด

+ มุ้ง (ถ้ามี และไม่ลำบากในการขนของอาสาสมัครเอง)

+ หมอน

 +  ยากันยุง  ( สำคัญมาก )

 +  ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 +  ถุงนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ

 +  เสื้อผ้า (ส่วนตัว) เตรียมมาเท่าที่จำเป็น เตรียมผ้าถุง / ผ้าขะม้า  สำหรับอาบน้ำ

 และที่สำคัญ…ของบริจาคเช่น ขนม  นม  หมาก พลู  หรือทุนทรัพย์เท่าที่จะหากันมาได้เพื่อมอบให้เด็ก ๆ และชาวบ้าน

**  การจองตั๋ว เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบตัวเอง  **

 เส้นทางการเดินรถ   สาย  กรุงเทพ – สุรินทร์  หรือ  กรุงเทพ – อุบลราชธานี ( แจ้งซื้อตั๋วสำหรับรถที่วิ่งผ่าน  ประโคนชัย และนิคมปราสาท  เนื่องจากรถวิ่งหลายเส้นทาง รบกวนสอบถามก่อนซื้อตั๋วด้วย  และแจ้งลงรถที่  ศูนย์นิคมปราสาท)

 สนใจติดต่อ ไนล์  082 178 3849  อีเมล์ cheeriver@hotmail.com

Comments (0)

clip_image002

Tags: ,

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

Posted on 26 April 2011 by deksiam

ความเป็นมา
กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม คือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง การอำนวยความยุติธรรม การลงโทษและฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมทั้งการ คุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของ ประชาชน
กระทรวงยุติธรรมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแนวร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของส่วนราชการ และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
5. มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
วิธีการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น.
 ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 สามารถสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=6468

ประโยชน์ที่อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมจะได้รับ
 ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขของสังคม
 มีโอกาสเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น
 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้จัดขึ้น
เรื่องที่ควรแจ้งเบาะแส และข้อมูลการกระทำความผิด
 การกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 การกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติด เช่น การผลิต การจำหน่าย การเสพยาเสพติด
 การกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เช่น แชร์ลูกโซ่ การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน การกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร และการเงินและการธนาคาร ฯลฯ
 การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
 การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ
จรรยาบรรณของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. มุ่งมั่น และมีความกล้าที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
2. ไม่กลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่ปราศจากความจริง
3. ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
4. เฝ้าติดตามพฤติการณ์ ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปแล้วให้กระทรวงยุติธรรมทราบ เมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่หรือเปลี่ยนไปจากที่ได้แจ้งไปแล้ว
5. รักษาความลับและข้อมูลที่ให้แก่กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อมูล
 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
– อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
– โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500
– เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/th/contact/index.php

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
2. ในการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผู้สมัครยินดีให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ กระทรวงยุติธรรมขอสงวนสิทธิในการรับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมจะนำข้อมูลที่แจ้งไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเป็นความลับ

Comments (2)

______ ______ _____________ ______________ _____ (SRE2000)

Tags: ,

“เจริญสติ-จิตอาสา”

Posted on 25 April 2011 by deksiam

ร่วมฟังบรรยาย–สนทนาธรรม กับ “ดังตฤณ”
พร้อมกิจกรรมอาสา “ทำการ์ด ให้เจ้าหน้าที่ ตชด.”
ในกิจกรรม “เจริญสติ-จิตอาสา” ประจำเดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ เครือข่ายพุทธิกา, ร้านหนังสือไตรปิฎก (ซ.อรุณอมรินทร์ 39)

** ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้า, ช่วงบ่าย หรือทั้งวันก็ได้ **

Ø กิจกรรมช่วงเช้า ฟังบรรยาย – สนทนาธรรม กับ “ดังตฤณ” หรือ คุณศรันย์ ไมตรีเวช นักเขียนหนังสือธรรมะร่วมสมัย อาทิ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน, เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว, กรรมพยากรณ์, จิตจักรพรรดิ ฯลฯ
กำหนดการ 09.00 – 09.30 – ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 – ชี้แจงความเป็นมาและแนะนำสถานที่
10.00 – 12.00 – สนทนาธรรม แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา “ดังตฤณ”

Ø กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรม “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” ทำการ์ดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
· มีอุปกรณ์และตัวอย่างภาพวาดลายเส้นเตรียมไว้ให้
· ไม่เน้นทักษะทางศิลปะ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ ไม่จำกัดวัย

กำหนดการ
13.00 – 13.30 – แนะนำโครงการ “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” และกิจกรรมต่างๆ
13.30 – 15.30 – กิจกรรม “อาสาทำการ์ด POP-UP”
15.30 – 16.00 – พูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำกิจกรรม

Ø ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ของท่านมาที่ “โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” (ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล) โทรศัพท์ : 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com
เว็บไซต์ : www.budnet.org

Ø การเดินทาง · รถเมล์ สายที่ผ่านได้แก่ สาย 57, 81, 127, 146, 149, ปอ.157
จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า เมื่อรถเมล์เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงป้ายรถเมล์เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ตรงหน้าสนามฟุตบอล (ใกล้กับบริษัทซาบีน่า) ข้ามสะพานลอยมา จะเจอซอย 39
จากฝั่งศิริราช เมื่อรถเมล์ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงตรงป้ายรถเมล์แรก จะเจอซอย 39

· รถยนต์ส่วนตัว จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า ให้เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์ กลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 จากฝั่งศิริราช ให้ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ลงสะพานแล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 ตรงสะพานลอยแรก สามารถจอดรถได้ที่ บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000) ภายในซอยอรุณอมรินทร์ 39 ใกล้กับเครือข่ายพุทธิกา

· แผนที่

โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์: 0-2882-4387, 0-2886-0863, 08-6300-5458
โทรสาร: 0-2882-5043
อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
เว็บไซต์: www.budnet.org

วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

Comments (0)

“เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“อารมณ์ ความรู้สึก” … เป็นธรรมดาที่เราทุกคนมีในชีีวิตประจำวัน แต่หลายครั้งเรากลับถูก “ตัวป่วนทางอารมณ์” หรือ “เพื่อนตัวป่วน” คอยขวางกั้นไม่ให้เราสงบและเป็น สุขได้ ทั้งความอยาก ความโกรธ ความเหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ ความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวายใจ หรือความลังเลสงสัย … ยากที่เราจะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจเหล่านี้ จนมีเรื่องยุ่งเหยิงถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายเกินจะทน

เราสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆของเรา ซึ่งพฤติกรรมหนึ่งนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพียงแค่เราตั้งต้นจากตนเอง …
เริ่มสังเกต …
เรียนรู้ …
สืบค้น …
สร้างความเข้าใจ… แล้ววิถีทางที่จะจัดการกับสภาวะอารมณ์ต่างๆในชีวิตเราก็จะค่อยๆคลี่ออกมาในตัวของมันเอง จนเราสามารถนำพาตัวเอง ไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย และมีอิสรภาพได้โดยง่าย 🙂 

มาร่วมเข้าใจ “เพื่อนตัวป่วน” ทั้งหลายด้วยกัน!
ภาย ในงาน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน .. เพื่อเปลี่ยนแปลง” กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

—————————————————————————————
วันและเวลา :
ศุกร์ 6 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (อยาก)
เสาร์ 7 พ.ค. 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. (โกรธ + เหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ)
อาทิตย์ 8 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลังเล สงสัย + ฟุ้งซ่าน วุ่นวายใจ)

กรุงเทพฯสถานที่: ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสฯ (BIA) สวนรถไฟ

ผู้เข้าร่วม: อายุระหว่าง 18 – 30 ปี รอบละ 40 คน

เวบลงทะเบียน : http://www.thailandyouthfestival.com/workshop04.php

————————————————————————————— 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร และอาหารว่างระหว่างกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2882-5043, 0-2882-4387, 086-300-5458
โทรสาร: 0-2882-5043
อีเมล์: b_netmail@yahoo.com / whizbang24@gmail.com

Comments (0)

อาสามาคุ้ยโคลน

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“อาสามาคุ้ยโคลน”

มูลนิธิกระจกเงาเปิดรับอาสาสมัครมา “คุ้ยโคลน” ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

โดยเปิดรับ 5 รุ่น (รุ่น 22 เมษา, 29 เมษา, 6 พฤษภา, 13 พฤษภา, 20 พฤษภา) เดินทางกันทุกเย็นวันศุกร์และกลับเย็นวันอาทิตย์

…รุ่นแรกเริ่มออกเดินทางกันวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 นี้

ทั้ง นี้ อาสาสมัครต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นจำนวนเงิน1300 บาท โดยต้องโอนเงินมาภายในเวลา 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่จะเดินทาง (เงินจำนวนนี้จะใช้เป็นค่ารถและค่าประกันอุบัติเหตุ) ส่วนอาหารและที่พักทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้

วิธีการลงทะเบียนอาสาสมัคร

โอนเงินจำนวน 1,300บาทมาที่ บัญชี “มูลนิธิกระจกเงา” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-0-01369-2

ส่ง Slip การโอนเงิน ระบุว่า “ลงทะเบียนอาสาสมัครคุ้ยโคลน” พร้อม ทั้งเขียนชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อ รุ่นที่จะเดินทาง มาทางแฟกซ์เบอร์ 02-9414194  ต่อ109 หรืออีเมลมาที่ landslide@siamvolunteer.com (ระบุหัวอีเมลด้วยว่า “ลงทะเบียนอาสาสมัครคุ้ยโคลน”)  รอการยืนยันและติดต่อกลับจากทีมงาน

ของที่ควรเตรียมไป

 • ถุงนอน
 • เต๊นท์(ถ้าต้องการนอนกินบรรยากาศ)
 • ยาประจำตัว ยากันยุง
 • ครีมกันแดด
 • เครื่องแต่งกายที่พร้อมเปรอะเปื้อนและลุยได้
 • หมวกหรือเสื้อคุลม(กันแดด)

นอกจากนี้ ใครที่ไม่สะดวกลงไปในพื้นที่แต่อยากช่วย ก็สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่บัญชี “กองทุนโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-327-240 จากนั้นแฟกซ์ Slip การโอนเงินโดยระบุว่า     “บริจาคเงิน”

พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อ มาที่ 02-9414194  ต่อ 109 หรืออีเมลมาที่ landslide@siamvolunteer.com (ระบุหัวอีเมลด้วยว่า “บริจาคเงิน”)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ

086-366-3566  ทีมภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา

 

Comments (0)

punpun3_1

Tags: , ,

คอร์สพึ่งตนเอง กับ โจน จันใด

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย

ฉะนั้นเราจึงพยายามให้พันพรรณเป็นที่ทดลองทางการเรียนรู้เพื่อหาความง่ายให้กับชีวิต

โดยเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

คอร์สพึ่งตนเอง กับ โจน จันใด

26 -29 พฤษภาคม 2011

ณ พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

* วิกฤตอาหาร การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน

* ทำสวน ปลูกผัก เกษตรแบบไร้สารเคมี

* การสร้างบ้านดิน การทำของใช้ที่จำเป็น และการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ

จูนจังหวะชีวิตให้ช้า สัมผัสความง่าย สไตล์โจๆ

…สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความเรียบง่าย พึ่งพาตนเอง…

ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท

– ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท เป็นค่าที่พัก (3 คืน) ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของสวนต่อไป (ไม่รวมค่าเดินทาง)

– นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ที่มีใจอยากเรียนรู้ ติดต่อขอทุนหลังไมค์

กิจกรรม

– ออกกำลังกายยามเช้า เดินชมนกชมไม้

– รับประทานอาหารมังสวิรัติสามมื้อ อาจจะมีไข่กับปลา โผล่มาบ้าง ก็อย่าเซอร์ไพร์ส

– กิจกรรมช่วงเช้าและบ่ายเน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ  การใช้แรงทำให้เรามีแรงแต่การใช้เงินทำให้เราเสียเงิน

– กิจกรรมรอบดึก เป็นการแลกเปลี่ยนสนทนา ดูพรีเซนเทชั่น สถานการณ์อาหารโลก การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และอื่นๆ

– จบกิจกรรมประมาณ 20.30-21.00น. แยกย้ายกลับเข้าที่พักบ้านไม้ไผ่/บ้านดิน นอนห้องละ 1-2 คน

การเดินทาง

– จากกรุงเทพ ขึ้นรถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่(ท่าตอน) ยี่ห้อนิววิริยะยานยนต์รอบ 19:45 ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง ประมาณ 6.00น. ทีมงานจัดรถสองแถวรับเข้าสวนพันพรรณ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2554)

– จากเชียงใหม่ ขึ้นรถสองแถวเชียงใหม่-แม่แตง ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด ต่อสามล้อเข้าสวนพันพรรณ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2554)

– ขากลับ ออกจากพันพรรณ 16.00น. รถสองแถวมาส่งในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อน 17.30น. (วันที่ 29 พฤษภาคม 2554)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ punpun.farm@gmail.com

0875761102 (ชนินทร์) 0891603588 (นภา)

facebook : Pun Pun Organic Farm

www.punpunthailand.org

อ่าน >> “การพึ่งตัวเอง ไม่ใช่การทำอะไรเองทั้งหมด”

อ่าน >> เท่าทันวิกฤต “เมล็ดพันธุ์” จุดเริ่มต้นของความไม่เป็นธรรม

อ่าน >> วิกฤติเมล็ดพันธุ์ โดยโจน จันใด – เดลินิวส์

ชม >> คลิปวีดีโอ Punpun Festival 2010

Comments (3)

Advertise Here
Advertise Here