The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

Read More

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เพื่อที่จะบริหารสำนักงานเเละการเงินของ JPF ช่วยในเรื่องของการขนส่งของบุคลากร สร้างระบบการกรอกบรรจุข้อมูล

Read More

นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 ดอกทานตะวัน…เมล็ดพันธุ์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก

ร่วมให้กำลังใจศิลปินน้อยๆ ฟังดนตรีไพเราะของเด็กๆ จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พร้อมชม Presentation กระบวนการศิลปะบำบัดกับการช่วยเหลือเด็ก

Read More

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา” จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ครูอาสา มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาสาสมัครไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิกองทุนไทย ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กๆและชาวบ้านในศูนย์พักพิง

Read More

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read More

“เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

เราสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆของเรา ซึ่งพฤติกรรมหนึ่งนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพียงแค่เรา

Read More

อาสามาคุ้ยโคลน

มูลนิธิกระจกเงาเปิดรับอาสาสมัครมา “คุ้ยโคลน” ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

Read More