ธรรมยาตราสองแผ่นดิน : เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ ชาวเขมร และชาวไทย

หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เป็นเพื่อนบ้านกันมายาวนาน มีประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน ประชาชนต่างไปมาหาสู่แต่งงานข้ามพรมแดนระหว่างกันและกัน   ความขัดแย้งระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาเรื่องเขาพระวิหารและการขึ้นเป็นมรดกโลก รวมถึงแผนพัฒนาเขาพระวิหารของกัมพูชา ที่ทางรัฐบาลไทยไม่ยอมรับทำให้เกิดข้อพิพาทลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทำการสู้รบกันบริเวณชายแดน นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งทางการและใจ ของประชาชนหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดน อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และประชาชนจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ประชาชนเกิดความปริวิตก หวาดกลัว หวาดระแวงระหว่างกันและกัน

กัมพูชาได้นำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติ เมื่อวันที่ เดือน ๒๕๕๔  คณะมนตรีฯมีความเห็นให้ ไทยและกัพูชา แก้ปัญหาโดยการเจรจากัน โดยให้มีอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการเจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการพบปะกันของทั้งสองประเทศได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ผลการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าระหว่างที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลยังดำเนินต่อไป ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อแสดงให้รัฐบาลทั้งสองประเทศและประชาคมโลกได้รับทราบว่าระหว่างประชาชนกับประชาชนไม่ต้องการให้มีความบาดหมางแต่ประการใดการเดินธรรมยาตราเคยเกิดขึ้นในกัมพูชา เมื่อ ปี คศ ๑๙๙๒ ในช่วงเขมรแดง สงครามภายในกัมพูชาที่โหดร้าย  การเดินธรรมยาตราครั้งนี้จะเป็นการเดินเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน

โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

๑  เพื่อแสดง เมตตา มุทิตาจิตระหว่างประชาชนของสองแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเพื่อกระชับความแนบแน่นระหว่างประชาชนกับประชาชน

๒  เพื่อถือโอกาสทำบุญร่วมกันของสองแผ่นดินเนื่องในวันวิสาขะบูชา จะนำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลของทั้งสองประเทศ

๓  เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนและแสดงจุดยืนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนร่วมกัน

ขั้นตอนของกิจกรรม ธรรมยาตรา

เริ่มต้นกิจกรรม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นัดพบกันที่วัดบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ (กิโลเมตรที่ ๑๖ หลังออกจาก อำเภอวัฒนานคร)

พูดคุยแลกเปลี่ยน

กิจกรรมธรรมยาตราวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • เดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพและจิตวิญญาณ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนตามแนวชายแดน
 • ความเป็นมา”ธรรมยาตรา”
 • แลกเปลี่ยน และเตรียมความพร้อม

กิจกรรมสันติภาพที่พรมแดน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • ประชาชนกัมพูชาประมาณ ๓๐๐ คนจะเดินจากกัมพูชา มาที่พรมแดน ปอยเปต
 • ประชาชนไทยประมาณ ๒๐๐ คน จะเดินจากอรัญญประเทศไปที่ชายแดนอรัญญประเทศ
 • ประชาชนทั้งสองประเทศจะมาพบและร่วมกิจกรรมสันติภาพที่ชายแดนปอยเปต อรัญญประเทศในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประมาณ ๑๕ ๓๐ น
 • ประชาชนกัมพูชา ๑๐๐ คนที่มีหนังสือเดินทางและประชาชนไทย ๒๐๐ คนเดินกลับวัดใหม่อรัญ เพื่อพักผ่อน
 • บิณฑบาตรนานาชาติ

กิจกรรมวันวิสาขะบูขาที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
 • ปาฐกถา “ศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ”
 • การสัมมนาทางวิชาการ “ ประชาชนกับประชาชน-แสวงหาสันติภาพ “
 • เวทีประชาชนสองประเทศ
 • ปลูกต้นไม้แห่งสันติภาพ
 • เทศนาธรรม
 • สวดมนต์นานาชาติ
 • เวียนเทียนวิสาขะ
 • ดนตรี และภาพยนต์เพื่อธรรมะ

วันที่ ๑๘  ประชุมกรรมการ  เดินทางกลับ

กลุ่มเป้าหมาย

ญาติโยมทางธรรมทั้งสองประเทศ  เหยื่อทั้งสองประเทศ  กัลยาณมิตรนานาชาติ  สื่อมวลชน

กิจกรรมที่พรมแดน กัมพูชา ๓๐๐ คน ไทย ๒๐๐ คน รวมทั้งหมด ๕๐๐ คน

การประชุมในประเทศไทย และการฉลองวันวิสาขะบูชา จะเชิญชวนประชาชนในอรัญญประเทศเข้าร่วมด้วย ประมาณว่าทั้งหมด ๕๐๐ คนเช่นกัน

จะมีผู้สื่อข่าวเผยแพร่ออกสู่นานาชาติ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์

สถานที่

บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา อรัญประเทศ ปอยเปต

วัดใหม่ไทรทอง  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑)    ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ มีข้อสรุปความเห็นของประชาชนทั้งสองประเทศ

๒)    ความเห็นที่ได้จากการหารือครั้งนี้จะนำส่งให้รัฐบาลทั้งสองประเทศ  อาเซียน และคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ

๓)    ประชาชนทั้งสองประเทศจะมีความรู้ ความคิด ความเห็นที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่  มีสุขภาพจิตดีขึ้นหลังการพูดคุยกัน มีความรู้สึกเป็นมิตร เข้าใจกันมากขึ้น ลดความหวาดระแวงระหว่างกันและกัน

 

 


กิจกรรมเตรียมการ

๒ มีนาคม              ประชุมหารือระหว่างองค์กรประสานงาน ของ ไทยและกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ

๒๔ มีนาคม           ลงสำรวจพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ

๕ เมษายน              ประชุมหารือร่วมกันที่ พนทเปญ

๑๑ เมษายน            สำรวจเส้นทางร่วมกัน ปอยเปต-อรัญประเทศ

๑๙  เมษายน           องค์กรภาคประชาชนไทยหารือเรื่องการเดินธรรมยาตรา

ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เวลา ๑๒ ๐๐ น เป็นต้นไป

๓- ๕  พฤษภาคม  การประชุมอาเซียนภาคประชาชน  กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

๑๕-๑๘ พฤษภาคม ธรรมยาตราสองแผ่นดิน

วัน/ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
14 พ.ค. 2554
  เข้าที่นัดพบที่ วัดบ้านด่าน กิโลเมตรที ๑๖ หลังออกจากอำเภอวัฒนานคร
15 พ.ค. 2554
06.00 น. เริ่มเดินธรรมยาตรา จากวัดบ้านด่าน ถึง วัดใหม่ไทรทอง

พักรับประทานอาหาร และพักผ่อนระหว่างทาง

 
16.00 น. ถึงอรัญประเทศ – วัดใหม่ไทรทอง เข้าที่พัก  
18.00 น. พูดคุยประวัติธรรมยาตรา หารือการจัดเตรียมงาน  
16 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาต  
7.30 น. อาหารเช้า  
8.00 น. พูดคุยการจัดเตรียมริ้วขบวนต่างๆ  
9.00 น. เริ่ม ออกเดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๑  
11.00 น. อาหารเที่ยง  
12.00 น. พักผ่อน  
14.00 น. เดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๒  
15.30 น. พบกันที่พรมแดน ต้อนรับเพื่อนชาวกัมพูชา

กิจกรรมสันติภาพสองแผ่นดิน สวดกรณียเมตตาสูตร

 
16.00 น. แถลงข่าวร่วมสองประเทศ  
16.30 น. ร่วมเดินสันติภาพสองแผ่นดิน ผ่านตัวเมือง  
18.00 น. เข้าที่พัก  
19.30 น. อาหารเย็น  
20.30 น. – ผู้เข้าร่วมทั้งสองประเทศพูดคุยทำความรู้จัก

– กิจกรรมวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

– ภาพยนตร์

 
22.00 น. พักผ่อน  
17 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
8.00 น. อาหารเช้า  
9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
9.20 น. ปาฐกถา เรื่อง พุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ

โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ Chea Vannath

 
10.00 น. – 12.00 น. เวทีสนทนาระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

“ประชาชนกับการค้นหาสันติภาพ”

โดย  พระพร เฮง เซน

ตัวแทนจากทางกัมพูชาอีก 2-3 ท่าน

เจ้าอาวาสวัดใหม่

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ท่านจันทน์

ปาริชาติ สุวรรณบุปผา

ดำเนินรายการโดย จอม เพ็ชรประดับ

 
12.00 น. อาหารเที่ยง  
13.00 น. – 15.00 น. เวทีสาธารณะ Thai PBS*

ระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

โดย ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านทั้งสองประเทศ

รอการยืนยัน
15.30 น. ธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาชบูชา โดย

พระโย ฮุด และ

พระไพศาล วิสาโล

 
16.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพ  
17.00 น. สวดมนต์นานาชาติ นั่งสมาธิ  
19.00 น. เวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
20.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ภาพยนตร์ และดนตรี  
18 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ โยคะ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
7.30 น. อาหารเช้า  
9.00 น. สวดมนต์ร่วมกันระหว่างประชาชนสองประเทศ ทำพิธีบังสุกุลและสังฆทาน  
10.00 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับ/ ประชุมกรรมการร่วมฯ  

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ขวดน้ำประจำตัว

ไฟฉาย

ผ้าห่ม หรือ ถุงนอน

มุ้ง

เต็นท์(ถ้ามี)
ยาประจำตัว

ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 

 

 

 


รับผิดชอบโดยเครือข่ายคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน

องค์กรร่วมจัด : มูลนิธิศักยภาพชุมชน

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เสมสิกขาลัย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เครือข่ายพุทธกา

มูลนิธิโกมล คีมทอง

ศูนย์สันติศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเสขิยธรรม

มูลนิธิหยดธรรม

โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

วัตรทรงธรรมกัลยาณี*

พุทธสถานสันติอโศก

สถาบันสันติประชาธรรม

อาศรมวงศ์สนิท

สถาบันต้นกล้า

เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม

เครือข่ายจิตอาสา

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม