โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา” จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ครูอาสา มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาสาสมัครไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิกองทุนไทย ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กๆและชาวบ้านในศูนย์พักพิง

Read More

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read More

อาสามาคุ้ยโคลน

มูลนิธิกระจกเงาเปิดรับอาสาสมัครมา “คุ้ยโคลน” ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

Read More

มาร่วมกันถักทอความเข้าใจด้วยศักยภาพแห่งการ “รับฟัง” ในโครงการ “เพื่อนรับฟังเพื่อความเข้าใจ”

เชิญชวนผู้สนใจแนวทาง การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) ร่วมเป็นอาสาเพื่อนรับฟัง ร่วมปฏิบัติการใช้เครื่องมือการรับฟังทำงานในพื้นที่ความขัดแย้ง เพื่อหาแนวทางในสร้างความเข้าใจและมองคนที่คิดต่างกันว่าไม่ใช่ศัตรู

Read More

เชิญฟังบรรยายธรรม ‘ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส’ โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เครือข่ายพุทธิกา, ร้านไตรปิฎก (ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาและห้องสมุด), ชมรมเพื่อนคุณธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เจริญสติ – จิตอาสา”

Read More

This is it – ร่วมภาวนากับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ มีนาคม 2011

คนรุ่นใหม่ที่รายได้ไม่มากและสนใจเข้าร่วมงาน สมัครเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านพลัม ร่วมงานภาวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read More