รวมพลังทำของเล่นให้เด็กในสถานสงเคราะห์ | 12 ก.พ. 2555

Posted on 20 January 2012 by deksiam

รับอาสาสมัครทำของเล่น-ของใช้ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์

ความร่วมมือจากใจถึงใจ ได้สร้างสรรค์โอกาสให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการ”พลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ โดยมีเครือข่ายพุทธิกา สหทัยมูลนิธิ และมูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินการ เพื่อเชิญชวนให้อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านเฟื่องฟ้า และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

และในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทางโครงการฯได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลัก 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  • ส่วนแรกกิจกรรมบนเวที เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการทำงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ และมีการแสดงจากเด็กในสถานสงเคราะห์
  • ส่วนที่สองเป็นกิจกรรม “จิตอาสา” โดยเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยกันทำของเล่น ทำผ้ากันเปื้อน สมุดทำมือ ซึ่งจะมีวิทยากรมาสอนให้อาสาสมัครทุกคน นอกจากนี้ยังเปิดรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มาฝึกนวดสัมผัสเด็กทารกในเบื้องต้นอีกด้วย

ขอเชิญชวนอาสาสมัครทุกท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีด้วยกัน 4 ฐาน ได้แก่

  1. ทำของเล่นสำหรับเด็กพิการ
  2. ทำผ้ากันเปื้อน
  3. สมุดทำมือ
  4. ฝึกนวดสัมผัสเด็กทารกเบื้องต้น

รับอาสาสมัครกิจกรรมละ 40 คน
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
แผนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส

ดาวน์โหลดใบสมัคร รวมพลังทำของเล่น

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครมาที่
มูลนิธิสุขภาพไทย
โทร.0-2589-4243 แฟกซ์ 0-2591-8092
หรือส่งอีเมล์มาที่ thaihof@yahoo.com

Leave a Reply

Advertise Here
Advertise Here