ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก รับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยกิจกรรมศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก
ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
1.ดูแลเด็กๆ ที่ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก โดยช่วยนักสังคมสงเคราะห์ทำกิจกรรม
2.ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์
3.ประสานงานกับอาสาสมัครคนอื่นๆในการจัดกิจกรรม
4.ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และนักสังคมสงเคราะห์

หากอาสาสมัครท่านใดสนใจและสะดวกในช่วงวันดังกล่าว ติดต่อได้โดยตรงที่ผู้ประสานงานโครงการ
โทร 02-623-3814 ต่อ 11,12,15-6 หรือ 084-387-9545

หมายเหตุ:

  • ทางศูนย์มีค่าตอบแทนให้เล็กน้อย พร้อมอาหาร 1-2 มื้อ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก อ่านเพิ่มเติม