Archive | September, 2011

Tags: , ,

อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ภารกิจแผนที่ชุมชน

Posted on 19 September 2011 by deksiam

โครงการพลิกฟื้นพื้นที่เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืนและกลุ่มอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ดำเนินกิจกรรมกับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยการริเริ่มและสนับสนุนจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจะประกอบร่างแผนที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย และมอบเป็นเอกสารสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน

โครงการฯ จึงเปิดรับอาสาสมัครเป็นทีมงานร่วมผลิตแผนที่ชุมชนให้กับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ในบทบาทต่างๆ ดังนี้

———————————————————————
อาสามัครกลุ่มที่ ๑ อาสาถ่ายภาพ
ถ่ายภาพชุมชน – ถ่ายภาพทุกบ้านในชุมชนตลาดปีนัง รวมประมาณ ๗๐-๘๐ ครัวเรือน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๒ อาสากำหนดจุด
พล็อตสถานที่ต่างๆ รอบชุมชนตลาดปีนังลงในแผนที่ – ทั้งบ้านของสมาชิกชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ สวนหย่อม บริษัท ธนาคาร ฯลฯ
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๓ อาสาสืบประวัติ
สืบค้นและเรียบเรียงประวัติชุมชนจากคำบอกเล่า สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่, พูดคุยกับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนมานาน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————

หมายเหตุ

  1. นัดประชุมพบหน้ากันอย่างจริงจังคร่ำเครียด (ล้อเล่นจ้ะ ไม่เครียดขนาดนั้น) บ่ายโมง-สี่โมงเย็น วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
  2. ทุกภารกิจจิตอาสาครั้งนี้ปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชนตลาดปีนัง นามว่า กลุ่ม BY ปีนัง
  3. วันที่ที่กำหนดไว้ เป็นวันที่ที่ทีมงานกำหนดเป็นต้นแบบ บางภารกิจอาจไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่กำหนด เราสามารถนัดมาพบกันนอกเวลาที่กำหนดได้

ท่านใดที่มีคุณสมบัติ ความถนัด หรือความสนใจใกล้เคียงกับภารกิจทั้ง ๓ กลุ่ม (ถ่ายภาพ, พล็อตแผนที่, สืบประวัติ) และพร้อมเป็นอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์กับเรา กรอกใบสมัครได้ที่ http://tinyurl.com/penangMAP
วันนี้ – ๓๐  กันยายน ศกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แนน 086-8247571
แว่น 081-9266774

Comments (0)

ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก รับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

Posted on 14 September 2011 by deksiam

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยกิจกรรมศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก
ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
1.ดูแลเด็กๆ ที่ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก โดยช่วยนักสังคมสงเคราะห์ทำกิจกรรม
2.ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์
3.ประสานงานกับอาสาสมัครคนอื่นๆในการจัดกิจกรรม
4.ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และนักสังคมสงเคราะห์

หากอาสาสมัครท่านใดสนใจและสะดวกในช่วงวันดังกล่าว ติดต่อได้โดยตรงที่ผู้ประสานงานโครงการ
โทร 02-623-3814 ต่อ 11,12,15-6 หรือ 084-387-9545

หมายเหตุ:

  • ทางศูนย์มีค่าตอบแทนให้เล็กน้อย พร้อมอาหาร 1-2 มื้อ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก อ่านเพิ่มเติม

 

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here