Tag Archive | "อาสาสมัคร"

Tags: , ,

อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ภารกิจแผนที่ชุมชน

Posted on 19 September 2011 by deksiam

โครงการพลิกฟื้นพื้นที่เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืนและกลุ่มอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ดำเนินกิจกรรมกับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยการริเริ่มและสนับสนุนจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจะประกอบร่างแผนที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย และมอบเป็นเอกสารสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน

โครงการฯ จึงเปิดรับอาสาสมัครเป็นทีมงานร่วมผลิตแผนที่ชุมชนให้กับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ในบทบาทต่างๆ ดังนี้

———————————————————————
อาสามัครกลุ่มที่ ๑ อาสาถ่ายภาพ
ถ่ายภาพชุมชน – ถ่ายภาพทุกบ้านในชุมชนตลาดปีนัง รวมประมาณ ๗๐-๘๐ ครัวเรือน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๒ อาสากำหนดจุด
พล็อตสถานที่ต่างๆ รอบชุมชนตลาดปีนังลงในแผนที่ – ทั้งบ้านของสมาชิกชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ สวนหย่อม บริษัท ธนาคาร ฯลฯ
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๓ อาสาสืบประวัติ
สืบค้นและเรียบเรียงประวัติชุมชนจากคำบอกเล่า สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่, พูดคุยกับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนมานาน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————

หมายเหตุ

 1. นัดประชุมพบหน้ากันอย่างจริงจังคร่ำเครียด (ล้อเล่นจ้ะ ไม่เครียดขนาดนั้น) บ่ายโมง-สี่โมงเย็น วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
 2. ทุกภารกิจจิตอาสาครั้งนี้ปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชนตลาดปีนัง นามว่า กลุ่ม BY ปีนัง
 3. วันที่ที่กำหนดไว้ เป็นวันที่ที่ทีมงานกำหนดเป็นต้นแบบ บางภารกิจอาจไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่กำหนด เราสามารถนัดมาพบกันนอกเวลาที่กำหนดได้

ท่านใดที่มีคุณสมบัติ ความถนัด หรือความสนใจใกล้เคียงกับภารกิจทั้ง ๓ กลุ่ม (ถ่ายภาพ, พล็อตแผนที่, สืบประวัติ) และพร้อมเป็นอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์กับเรา กรอกใบสมัครได้ที่ http://tinyurl.com/penangMAP
วันนี้ – ๓๐  กันยายน ศกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แนน 086-8247571
แว่น 081-9266774

Comments (0)

TheHubMap HQ for print

Tags: ,

The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

Posted on 27 April 2011 by deksiam

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี

ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

ด้านความรู้

 • ช่วยเด็กๆทำการบ้านหลังเลิกเรียน
 • คอมพิวเตอร์ ประเภทพื้นฐานทั่วไป
 • การอ่าน-เขียนภาษาไทย
 • ศิลปะ
 • กีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเก็ตบอล

ด้านทักษะการใช้ชีวิต

 • ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนน
 • สุขอนามัยส่วนตัว
 • HIV
 • การตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์
 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ด้านส่งเสริมทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้

 • การทำอาหารแบบง่าย
 • สมุดทำมือ
 • การเพ้นท์เสื้อ
 • ทำการ์ดอวยพร

ด้านอื่นๆ

 • จิตวิทยา
 • โยคะ
 •  ธรรมะ นั่งสมาธิ เพิ่มสติ เป็นต้น 

 โบรชัวร์ >>>> TheHub_Brochure_Childline

ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ >>>> TheHub_ProjectDetails_Childline EN-TH

แผนที่

Comments (0)

clip_image002

Tags: ,

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

Posted on 26 April 2011 by deksiam

ความเป็นมา
กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม คือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง การอำนวยความยุติธรรม การลงโทษและฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมทั้งการ คุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของ ประชาชน
กระทรวงยุติธรรมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแนวร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของส่วนราชการ และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
5. มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
วิธีการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น.
 ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 สามารถสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=6468

ประโยชน์ที่อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมจะได้รับ
 ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขของสังคม
 มีโอกาสเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น
 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้จัดขึ้น
เรื่องที่ควรแจ้งเบาะแส และข้อมูลการกระทำความผิด
 การกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 การกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติด เช่น การผลิต การจำหน่าย การเสพยาเสพติด
 การกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เช่น แชร์ลูกโซ่ การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน การกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร และการเงินและการธนาคาร ฯลฯ
 การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
 การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ
จรรยาบรรณของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. มุ่งมั่น และมีความกล้าที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
2. ไม่กลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่ปราศจากความจริง
3. ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
4. เฝ้าติดตามพฤติการณ์ ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปแล้วให้กระทรวงยุติธรรมทราบ เมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่หรือเปลี่ยนไปจากที่ได้แจ้งไปแล้ว
5. รักษาความลับและข้อมูลที่ให้แก่กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อมูล
 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
– อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
– โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500
– เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/th/contact/index.php

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
2. ในการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผู้สมัครยินดีให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ กระทรวงยุติธรรมขอสงวนสิทธิในการรับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมจะนำข้อมูลที่แจ้งไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเป็นความลับ

Comments (2)

Tags: , , ,

อาสาสมัคร ‘เมื่อดอกรักบาน’

Posted on 28 February 2011 by deksiam

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับอาสาสมัครจำนวน 50 คนร่วมทำกิจกรรม “เมื่อดอกรักบาน” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่เมือง

คุณสมบัติ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

 1. ไม่จำกัด เพศ อายุ และระดับการศึกษา
 2. มีใจรักงานอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง และพร้อมที่สร้างโอกาสให้กับคนอื่น
 3. มีความตั้งใจและสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสภาวะยากลำบากในชุมชนเมือง
 4. มีความสนใจในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะประเด็นงานพื้นที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อและสารเพื่อการพัฒนาเด็กและชุมชน
 5. สามารถจัดสรรเวลาในการร่วมสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับเด็กและชุมชนในพื้นที่ของการทำกิจกรรมในโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2554 โดยที่ไม่มีค่าตอบแทน

ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณเสาวรัตน์ ประดาห์ โทรศัพท์ 085- 1352689
คุณวนภัทร์ แสงแก้ว โทรศัพท์ 085- 8995442

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
02- 4336292 , 02-4355281
iamchild2004@yahoo.com
http://www.iamchild.org/

Comments (0)

Tags: , , , , ,

สร้างศูนย์เรียนรู้ดินเพื่อชุมชนพุสวรรค์ วัดห้วยกวางจริง

Posted on 28 February 2011 by deksiam

สร้างศูนย์เรียนรู้ดินชุมชน
ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จาก 2 มือของเราหลายๆ คนยังคงดำเนินต่อไป

…หลังจากที่ผ่านมาหลายคนได้ไปร่วมกันปั้นก้อนดินศูนย์เรียนรู้หลายพันก้อน ร่วมก่อร่าง ประตู หน้าต่าง กำแพงกันมาจนท่วมหัวไปแล้ว
10-12 ธันวาคม 2553 – ปั้นก้อนดิน
25-26 ธันวาคม 2553 – ก่อบ้านดิน
5-6 กุมภาพันธ์ 2554 – ก่อบ้านดิน (สูงขึ้นไปอีก “บางท่านก่อไม่ได้ เลยหัวไปแล้ว”) + ฉาบผนัง

งานศูนย์เรียนรู้ของเรายังไม่เสร็จเสียทีเดียว เนื่องจากความพร้อมและคำเรียกร้องจากอาสาสมัครหลายท่าน ให้เลื่อนกิจกรรมจากวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 – ทาสี จัดเฟอร์นิเจอร์ แต่งสวนหน้าศูนย์ออกไป กลุ่มอาสาสมัครนักเดินทางจึงขอเลื่อนกิจกรรมออกไปเป็นกำหนดการดังนี้
23-24 เมษายน 2554 – ทาสี จัดเฟอร์นิเจอร์ แต่งสวนหน้าศูนย์
20-21 พฤษภาคม 2554 – จัดหนังสือทำระบบยืมคืน อบรมบรรณารักษ์ จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ดินอย่างเป็นทางการ จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

และหลังจากนั้นกลุ่มอาสาสมัครนักเดินทางของเราก็ยังคงมองหาพื้นที่ที่ต้องการศูนย์เรียนรู้ ให้เราไปร่วมสานฝันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อศูนย์เรียนรู้ดินสานฝันแห่งการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ห่างไกล
(รูปกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา)

ดังนั้นในวันที่ 23-24 เมษายนนี้ จึงเป็นอีกครั้งที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกัน ลงพื้นที่เรียนรู้วิธีการและร่วมลงมือก่อร่างสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านดินด้วยกัน ณ วัดห้วยกวางจริง โดยสานงานอาคารส่วนที่เหลือและตกแต่งภายในภายนอก ดังนี้

 • ทาสีอาคารศูนย์เรียนรู้ดินโดยรอบ ในและนอกอาคาร
 • จัดเฟอร์นิเจอร์และหนังสือ รวมถึงสื่อเรียนรู้
 • จัดแต่งสวนและบริเวณโดยรอบ

ฯลฯ
จึงเชิญทุกท่านที่สนใจ โดยเฉพาะคนที่พลาดโอกาสในการสร้างบ้านดินร่วมกัน ห้ามพลาด!! เด็ดขาด

กำหนดการก่อศูนย์เรียนรู้ดิน ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
06.00 – 09.00 น. เดินทางสู่วัดห้วยกวางจริง
09.00 – 10.00 น. ร่วมกิจกรรมกับทางวัด
10.30 – 12.00 น. บรรยายสไลด์เทคนิคการทำบ้านดิน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. ดำเนินการทาสีผนัง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์
16.00 – 18.00 น. พักผ่อน ตามอัธยาศัย
18.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน
21 .00 น. พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
00.60 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทานร่วมกัน
08.00 – 12.00 น. จัดแต่งสวนหน้าศูนย์
12.00 – 13.00 น ทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00 น. สรุปบทเรียน กล่าวคำอำลา
15.00 – 16.00 น. อาบน้ำเตรียมตัวกลับ
16.00 – 18.30 น. เดินทางกลับ กทม. อย่างปลอดภัย

สิ่งที่เราจะได้รับและเรียนรู้

 • พบปะแลกเปลี่ยน กับเพื่อนผู้มีจิตใจอาสา มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนที่ได้ผ่านมาพบกัน
 • เรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่ ซ่อนไว้ หาคำตอบ”บ้านดิน” สร้างกันยังไง ทำไมใคร ๆ ก็ทำได้ไม่ยาก โดยวิทยากร พี่โย บ้านดินเช่นเดิม
 • สัมผัส ‘ชีวิตบ้านนอก’ ความสุขง่ายๆ อีกมุมหนึ่งบนผืนแผ่นดินไทย
 • สัมผัสถึงสัมพันธภาพที่แท้จ ริงระหว่าง คน บ้านและทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว
 • ฟื้นฟูวัฒนธรรม ‘การลงแขก’ สัมผัสบรรยากาศมิตรภาพ น้ำใจและความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • สัมผัสพลังเร้นลับบางอย่างของบ้านดิน ที่คุณต้องมาสัมผัสและเรียน รู้ด้วยตัวคุณเอง

เกณฑ์การรับสมัครอาสาสมัครที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1. กินง่าย อยู่ง่าย พร้อมลุย
2. ไม่เรื่องมาก
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมค่ายและชุมชน
4. ไม่จำกัดเพศวัย วุฒิการศึกษา และอาชีพ
5. เป็นคนที่มีจิตใจดีและรักการเรียนรู้
6. เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ

การเตรียมตัวก็ยังไม่เปลี่ยนไป

 • ถุงนอน (ที่วัดไม่มีเครื่องนอนใด ๆ ให้เลยนะคะ)
 • เสื้อกันหนาว
 • หมวกสวมกันแดด
 • เสื้อผ้าพร้อมเลอะ สำหรับ 2 วัน
 • ไฟฉาย
 • ยากันยุง
 • ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • ชุดพร้อมลุย 2 ชุด
 • ถุงมือสำหรับทำงาน

วิธีการสมัครเคยๆ
การสมัครทาง we-cc@live.com
ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน, บุคคลอื่นที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน, Sizeเสื้อที่ใส่, พร้อมเล่าประสบการณ์งานอาสาสมัครที่ผ่านมาสักเล็กน้อย
(กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีกรุณานำใบอนุญาตจากผู้ปกครอง มาในวันเดินทางด้วย)

รอการติดต่อกลับทาง Email ก่อนชำระค่าใช้จ่าย : เพียงท่านละ 1,090 บาท
เป็นค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก อุปกรณ์ในการสร้างบ้านดินบางส่วน ฯลฯ
โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 730-2506-803 ชื่อบัญชี นส.กฤตยา ดิษยวนิช
แล้ว Fax: 02-5038304 หรือ mail: we-cc@live.com อีกครั้งเพื่อยืนยันการเข้าร่วม

จุดนัดหมาย : วันที่ 23 เมษายน 2554 เ วลา 6.30 น. ห้างเซ็นจูรี่ ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การเดินทาง : รวมพลขึ้นรถตู้โดยสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จิล 085-064-4336
ชาย 089-747-1414
ยุ้ย 081-269-7170
หญิง 089-799-5495 (*การเดินทางสอบถามได้จากหญิง*)

กลุ่มอาสาสมัครนักเดินทาง (Voyage volunteer:VV)

Comments (0)

Tags: , , ,

อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์

Posted on 17 February 2011 by deksiam

ปกติเราใช้เวลาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ไปกับอะไรกันบ้าง
นอน ดูทีวี เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต อ่านการ์ตูน ดูหนัง ฟังเพลง เดินห้าง ทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้ ไปปลูกป่า เล่นกีฬา นั่งสมาธิฝึกจิต ประดิษฐ์ประดอยของใช้ ไปเมาท์กับเพื่อน หรืออื่นๆ อีกมากมาย…

จะดีไหมถ้าได้ลองเปลี่ยนจากการทำสิ่งที่คุ้นเคยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ มาพบกลุ่มคนใหม่ๆ ทำอะไรแปลกๆ และได้ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่ามากหรือน้อย.. ไม่ต้องบ่อย สักเดือนละครั้งสองครั้งก็พอ =)

โครงการพลิกฟื้นพื้นที่เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืน ระยะที่ 2 เชิญชวนวัยรุ่นทุกช่วงอายุ (young at heart!) ที่มีเวลาว่างช่วงบ่ายวันอาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กๆ ที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย (ข้างตึกล็อกซเล่ย์) อาจจะสอนหนังสือ สอนการบ้าน ชวนเล่นเกม ทำงานศิลปะ ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ ได้หมดเลย

อาสาสมัครจะได้พบ

 • แน่นอน.. เด็กๆ ในชุมชน ช่วงอายุตั้งแต่ 3 ขวบถึงเยาวชนอายุ 16 ปี ดีกรีความแสบซนมีหลายระดับ ครั้งละ 20-30 คน กลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลัก
 • พี่ลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยาย ชาวชุมชนตลาดปีนัง มาส่ง-มารับลูกหลาน มาทำอาหาร มาส่งเสบียง จะได้พบทุกครั้งที่จัดกิจกรรม กลุ่มนี้เป็นผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมาย
 • พี่ๆ เจ้าหน้าที่บริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน) มาดูแลภาพรวมกิจกรรม อำนวยความสะดวกด้านงบประมาณ คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้สนับสนุน

อาสาสมัครจะได้ทำ

 • 6 มีนาคม 2554 วันปฐมนิเทศ: เดินเท้าสำรวจชุมชน (แถบนั้นเป็นชุมชนขนาดกะทัดรัด ยังไม่ทันเหนื่อยก็เดินเสร็จ), พบพูดคุยกับเด็กๆ ตัวเป็นๆ, แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สร้างสรรค์ได้ตามถนัด โดยยึดประเด็นหลักของโครงการ
 • วันอาทิตย์ 13.00-16.00น.: รวมกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในชุมชนตลาดปีนัง เดือนละ 2-3 ครั้งตลอดปี 2554 (สามารถเลือกลงตารางเวลาตามที่สะดวกได้)
 • ระหว่างทาง: กิจกรรมพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนอาสาสมัคร (เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
แนน 086-8247571
แว่น 081-9266774
อีเมล sundayvolunteer@gmail.com

ลงทะเบียนอาสาสมัคร: http://tinyurl.com/sundayvolunteer

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here