The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

Read More

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read More

อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์

จะดีไหมถ้าได้ลองเปลี่ยนจากการทำสิ่งที่คุ้นเคยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ มาพบกลุ่มคนใหม่ๆ ทำอะไรแปลกๆ ..สักเดือนละครั้งสองครั้งก็พอ =)

Read More