โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่ โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การออม  รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้นบทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล การออมจึงเป็นที่มาของโครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

ลักษณะรูปแบบกิจกรรม

ในส่วนของเด็ก จะนำเด็ก ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.๔  ป.๖ มาเข้าค่าย เพื่อส่งเสริมการออมและคุณธรรมการทำความดี

ในส่วนของอาสาที่รับสมัคร เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์กิจกรรมให้มากที่สุด และ การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพี่เลี้ยงฐาน ในการทำและนำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่
โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันพฤหัสฯที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน)

ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๑๘.๓๐ – นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่อ.เชียงคาน จ.เลย

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา)

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง อ.เชียงคาน จ.เลย ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา (๑)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน ผูกมิตร ชิดใกล้
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่กิจกรรมค่ายน้อง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานวันพรุ่ง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมลมชมจันทร์ ริมโขงฝั่งไทย มองไกลไปฝั่วลาว
(นอน ณ โรงเรียนบ้านคกมาด สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ)

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันวันเข้าพรรษา)

แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ เปิดประเด็นการออมของน้อง

ทักษะชิวิต D.I.Y ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (Do it youself)
กิจกรรมทำเอง น้ำยาเอนกประสงค์ (ทั้งซัก ทั้งล้าง)
แนวทางลดรายจ่ายส่งเสริมเพิ่มรายได้
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๕)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ Walk Rally Play+Learn = เพลิน

๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่างพวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด
๓. ขยะล้นบ้าน
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่และให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด
๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ
๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (๖)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน เข้าพรรษาที่เชียงคาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

๐๖.๐๐ ออกกำลังกาย สำหรับเด็ก
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน (๗)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เปิดจินตนาการ

สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก คำสัญญาเด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความ ในหัวข้อ กระปุกความดี ของหนู (การบ้านสำหรับเด็กที่ทำมาก่อนเข้าค่าย ทุกคน)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปกิจกรรม
ปิดค่าย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๘)
๑๓.๓๐๑๕.๓๐  ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี กระปุกความดีของพี่
อาสาอิสระ (ศึกษาชุมชน พี่ไปเที่ยวบ้านน้อง)

๑๖.๐๐น. ๑๙.๐๐น. ภาระกิจชมเชียงคานก่อนกลับกรุงฯ และรับประทานอาหารเย็น (ดูแลตัวเองนะจ๊ะ)

๑๙.๐๐น.๒๑.๐๐ น. ชมเชียงคานยามค่ำคื่น แต่ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา(กิจกรรมตามความสะดวกใจ)
๒๑.๐๐— ออกจากเชียงคาน เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา)

แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐น. – ๐๗.๓๐น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ใครทำงานก้ไปทำงาน ใครหยุดก็ได้พัก

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ

ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล(เด็กเล็ก)- ประถม

หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๑,๙๙๐ บาท

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน

/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์ นอนเต๊นท์ที่ริมโขง
ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๘ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๒๐๐ คน ๔ มื้อ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
เสื้อสำหรับอาสา
ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม/เต๊นท์สำหรับกางทำกิจกรรม
ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร

เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

การสมัครร่วมกิจกรรม

1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น

E-Mail    Sunday2309@hotmail.com

 

2.รายละเอียดที่ส่งมาทงเมล

ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ S M L XL

 

3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน

4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข่าวมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าคิดกิจกรรมทั้งหมดและหากมีการรับบริจาคมาเป็นเงินจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และหากมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบไว้ให้เป็นทุนการศึกษากับโรงเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (หรือจนครบจำนวนคน)

จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ อ.เชียงคาน จ.เลย เดินทางพร้อมกันทุกท่าน

ขอความร่วมมือ

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม

ครูอาสากลางกรุง
ทุกๆวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ในกรุงเทพฯ
http://teacher4sunday.multiply.com/

สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19

ห้องสมุดดิน
อ.แกลง จ.ระยอง
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๑ Begin
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42

โครงการ “ให้” To give to share to care อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/51/51

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๒ ตอน คบเด็กชายเล
อ.เกาะยาว จ.พังงา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/52/52

อาสาตามหาความสุข ตอน นั่งรถไฟฟรีไปหาความสุข
จ.ปราจีนบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/54/54
โครงการ “น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก๒๐๑๐”
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/62/62

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๓ ที่พังงา
๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/68/68

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ ที่พัทลุง
๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/70/70

โครงการ ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Project One
“หอบรักไปห่มป่า ถักฝายให้สายน้ำ”
ณ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/69/69

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่๑
ในวงเล็บ สองมือนี้ที่เปื้อนเลน
จ.จันทบุรี ประเทศไทย
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/71/71

ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Second Project
“ลงหญ้าแฝก ย่ำบ้านดิน กินเพื่อสุขภาพ”
วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก ประเทศไทย
http://www.facebook.com/album.php?aid=23246&id=100000773318534&l=e6d0b58b9e

“ให้ ยกกำลัง๒”
2 give 2 share 2 care
ณ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
22 – 25 ตุลาคม 2553
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/73/73

โครงการ สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำ
ตอน สนามเด็กเล่น
๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/74

โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๔
ตอน Super Hero รักเด็ก, Good Rangers
๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔
สถานที่ โรงเรียนนางบวช
ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/75/75

กิจกรรม ล้อมวงชวนถัก ทอมิตรภาพ ครั้งที่๑
ในวันอาทิตย์ ที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ สวนโมกกรุงเทพฯ (สวนรถไฟ)
ชมรูปกิจกรรมครั้งแรก
http://www.facebook.com/album.php?aid=30047&id=100000773318534&l=462d5afca0

โครงการ อาสาตามหาความสุข หมายเลข๒
“หาสุขใส่ตัว กระชับพื้นที่ความเหงา”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/77

 

โครงการ “ให้ 3G Give GET Good ”
ตอน R-Sa on the Beach เยี่ยมเด็กชายเล
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนโรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่อ่านรายละเอียดน้อยมาก จึงอย่างให้อ่านมากกว่า ถาม ถามได้ ต่อเมื่อ สงสัยในส่วนที่ไมได้ลงรายละเอียดเอาไว้

และหากยังไม่ได้อ่านรายลเอียด โปรดขึ้นไปอ่าน ให้ละเอียดอีกครั้งนะ ครับ

ขอบคุณครับ

ย้ำอีกครั้งว่า สื่อที่ท่านได้รับ เป้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หาก สงสัย สนใจ กรุณา โทร หรือเมล สอบถามได้นะครับ