โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2 | จากเชียงใหม่ไปนครปฐม

การจาริกบุญโดยการเดินเท้าเป็นการก้าวย่างทางธรรมตามวิธีปฎิบัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อเป็นการฝึกฝนร่างกายและขัดเกลาจิตใจ

Read More