ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย (Sand Sculpture)

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมการงานประเพณี ที่แฝงไปด้วยงานอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More