Archive | March, 2011

Tags: , , ,

เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า

Posted on 16 March 2011 by deksiam

วัน/เวลา
23-24 เมษายน 2554

สถานที่
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จำนวนที่รับ
22 คน

ค่าใช้จ่าย
คนละ 900 บาท ประกอบด้วย

 • ค่าเดินทางไปกลับ ( รถตู้ 2 คัน )
  ค่าอาหาร 4 มื้อ
  ค่าบำรุงสถานที่
  ค่าอุปกรณ์
  ค่าประกันอุบัติเหตุ

 • สร้างสรรค์โดย

  เครือข่ายจิตอาสา

  หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการฟื้นฟูป่าในความเข้าใจของบุคคลทั่วไปหมายถึง “การปลูกป่า” คือการปลูกกล้าไม้ลงในดิน หลายคนไม่ทราบชื่อต้นไม้ที่ตนเองปลูก รวมถึงคำถามที่ว่า “กล้าไม้เหล่านั้นมาจากไหน” และมันจะอยู่รอดอย่างไร กิจกรรมการปลูกป่ากลายเป็นสิ่งที่หลายคน หลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน นึกถึงเป็นกิจกรรมแรกๆ เมื่อกล่าวถึงการทำประโยชน์ให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่ายินดีแต่ก็ประกอบกับความสงสัยว่า “ทำไมต้องนึกถึงการปลูกป่า” ทั้งที่มีประเด็นทางสังคมอีกมากมายให้นึกถึง คำตอบคือ ง่าย ทำแล้วเสร็จทันที เห็นผลเป็นรูปธรรม ใช่หรือไม่ ..… สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความคุ้นชินและถูกเผยแพร่ออกไป โดยหลายครั้งส่งผลกระทบทั้งทางระบบนิเวศ ในกรณีที่ปลูกไม้ต่างถิ่นหรือหนาแน่นเกินไป รวมถึงผลกระทบทางสังคมในกรณีที่ปลูกไม้ในที่สาธารณะจนส่วนรวมเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้ ฯลฯ

  การสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว เมื่อคน กลุ่ม หน่วยงาน เข้าใจถึงความจำเป็นบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า ย่อมส่งผลต่อทัศนคติ แรงบันดาลใจและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการปรับพฤติกรรมในความร่วมมือเพื่อปกป้องความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน

  โครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” เป็นโครงการที่เครือข่ายจิตอาสาจัดขึ้นในลักษณะ งานอาสาสมัคร โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์จากป่า และดำเนินการเพาะกล้าไม้ สำหรับการปลูกป่า ผ่านกระบวนการ “กิจกรรมธรรมชาติ” เพื่อความเข้าใจทัศนคติ แรงบันดาลใจ ที่มีต่อธรรมชาติและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างความเข้าใจและขั้นตอนของการฟื้นฟูป่า และสร้างประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร

  เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ
  – เก็บเมล็ดพันธุ์จากป่าและเพาะลงถุงดำ
  – กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติผ่าน กิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )

  เชิงคุณภาพ
  – เรียนรู้ขั้นตอนและความถูกต้องเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า
  – สามารถเผยแพร่ความเข้าใจไปสู่ผู้อื่นได้
  – เรียนรู้การทำความดีหรือการทำบุญ ผ่านงานอาสาสมัคร

  กลุ่มเป้าหมาย
  บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 22 คน / ทีมงาน 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

  ลักษณะกิจกรรม
  – เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร
  – เป็นกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า และดำเนินการเพาะลงถุงดำ เพื่อเตรียมกล้าไม้สำหรับการปลูกป่า
  – เป็นกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )
  – เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนพูดคุย
  – เป็นกิจกรรมที่ใช้การเดินเป็นหลัก ( เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า )
  – เป็นกิจกรรมที่ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ความรู้ สถานะ ฐานะ ชนชั้น ภาษา ศาสนา และความเชื่อ

  ลักษณะพื้นที่และการพักค้างคืน

 • เป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ( ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว )
  บริเวณสถานีฯติดลำห้วย 1 สายชื่อ “ลำสะด่อง” อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
  ที่พักเป็นเรือนนอน 1 หลัง 2 ฝั่ง ( ชาย-หญิง )
  สามารถกางเต๊นท์ส่วนตัวได้ตามสบาย ใกล้กับที่พัก
  ห้องน้ำ + ห้องอาบน้ำ มีหลายห้อง
  ที่ทานอาหาร (โรงครัว) อยู่ใกล้บริเวณที่พัก
  ในพื้นที่ มีสัญญาณโทรศัพท์ และมีไฟฟ้า
  ในพื้นที่ มียุงช่วงหัวค่ำ

 • สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียม

 • เครื่องแต่งกายสำหรับกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( กางเกงขายาว , รองเท้าผ้าใบ , หมวก )
  เครื่องนอนส่วนตัว ( ใครมีเต๊นท์ นำไปด้วยได้ )
  อุปกรณ์ป้องกันยุง
  อุปกรณ์จดบันทึก
  เตรียมตัว เตรียมใจ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • กำหนดการโครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า”
  Ø วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. นัดพบ / ลงทะเบียน / เดินทางโดยรถตู้ไป สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
  08.00 – 10.30 น. เดินทางถึง สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  10.30 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / แนะนำพื้นที่ / การสำรวจความคาดหวัง
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 17.00 น. กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( ในป่า ) และกิจกรรมธรรมชาติ / เพาะเมล็ดพันธุ์ลงถุงดำ
  17.00 – 18.00 น. เวลาส่วนตัว
  18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
  19.00 – 21.00 น. ความสำคัญของการฟื้นฟูป่า / เรื่องเล่าจากป่า และบทเพลงจากคนเฝ้าป่า / นอนพักผ่อน

  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. กิจกรรม “เรื่องเล่ายามเช้า”
  08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
  09.00 – 11.00 น. กิจกรรมธรรมชาติ
  11.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 14.00 น. ขอบคุณ / อำลาพื้นที่
  14.00 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ( แวะระหว่างทาง 1 จุด )

  สอบถามเพิ่มเติม : ผู้ประสานงานกิจกรรม “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” (เครือข่ายจิตอาสา)
  ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (แว่น)
  โทรศัพท์ : 08-1926-6774
  Email : pairoj.wisut@gmail.com

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์
  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3
  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ
  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร
  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร


  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
  โทรสาร: 0-2882-5043
  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (1)

  Tags: , , , , ,

  จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

  Posted on 16 March 2011 by deksiam

  ความเป็นมา

  หลังจากที่เครือข่าย “จากภูผา..สู่..มหานที” รวมตัวกันทั้งชาวบ้าน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูท้องทะเลชุมพร ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผืนน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำก้อนดินจุลินทรีย์หรือระเบิดจุลินทรีย์ และการทำบ้านให้ปลาด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ซั้ง” ลงสู่ท้องทะเลชุมพร

  จากการร่วมมือกันดังกล่าว ทำให้ท้องทะเลที่เคยเสื่อมโทรม สามารถฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาได้ ซึ่งในปัจจุบันยังมีแหล่งน้ำเสียและท้องทะเลที่มีสภาพเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟูจากมนุษย์อีกหลายที่

  ขอเชิญชวนคนรักน้ำ รักทะเล มาช่วยกันฟื้นฟูโลกใต้ทะเล ด้วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมปั้นดินเป็นระเบิดจุลินทรีย์ แล้วนำไปปล่อยลงทะเลด้วยกัน หลังจากนั้นติดตามดูก้อนจุลินทรีย์ ที่พวกเราปล่อยลงไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดด้วยใช้ระเบิดจุลินทรีย์ในการนำไปฟื้นฟูแหล่งน้ำที่อื่นๆ ได้อีกด้วย

  วัตถุประสงค์

  1.เผยแพร่เรื่องการคืนชีวิตให้กับธรรมชาติในผืนน้ำด้วยระเบิดจุลินทรีย์

  2.ร่วมแรงในการฟื้นฟูท้องทะเล

  3.ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

  วัน/เวลา

  ครั้งที่ 1 19-20 มีนาคม 2554

  ครั้งที่ 2 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554

  สถานที่

  ชุมพร คาบาน่า จ.ชุมพร

  จำนวนที่รับ

  ครั้งละ 25-30 คน

  ค่าใช้จ่าย*

 • สำหรับผู้ดำน้ำตื้น 2,000 บาท

  สำหรับผู้ดำน้ำลึก (Scuba) 3,200 บาท

 • *ราคานี้รวม ค่าดำน้ำ ค่าที่พัก 1 คืน และอาหาร 4 มื้อ

  *ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ ค่าของใช้ส่วนตัว

  กำหนดการโครงการ “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”*

  Ø วันแรก

  08.00 – 08.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  08.30 – 12.00 กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมพรคาบาน่า

  – ฐานจุลินทรีย์

  – ฐานคนเอาถ่าน

  – ฐานคนมีน้ำยา

  12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน

  13.30 – 15-00 เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการทำระเบิดจุลินทรีย์ และช่วยกันปั้นให้มากที่สุด

  15.00 – 16.00 อาหารว่าง

  16.00 – 18.00 Free Time

  18.00 – 19.30 อาหารเย็น

  19.30 – 21.00 เปิดวงสนทนา

  Ø วันที่สอง

  06.00 – 07.45 เวลาส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า

  07.45 พบกันที่จุดนัดพบ เตรียมขึ้นเรือ

  08.00 เรือออก

  08.30 เรียนรู้เรื่องบ้านปลา และสร้างบ้านปลา (บนเรือ)

  10.00 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (1)

  12.00 อาหารกลางวัน

  13.30 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (2)

  16.00 เรือถึงฝั่ง อาบน้ำ กลับบ้าน

  *กำหนดการและกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  การเดินทาง

  สามารถเดินทางจากสายใต้ใหม่ รถเที่ยวสุดท้ายออกประมาณ 21.30 – 22.00 น. ถึงชุมพรเวลา 04.30 น. แล้วเราจะรับสู่ชุมพรคาบาน่า (หลังจากรับสมัคร ทางเราจะตกลงเรื่องการเดินทางอีกครั้ง)

  สอบถามเพิ่มเติม

  ผู้ประสานงานกิจกรรม “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”

  นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ (เจน) โทร. 08-1247-7662

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย

  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์

  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3

  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ

  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)

  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์

  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458

  โทรสาร: 0-2882-5043

  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com

  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (0)

  เชิญฟังบรรยายธรรม ‘ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส’ โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  Posted on 09 March 2011 by deksiam

  เครือข่ายพุทธิกา, ร้านไตรปิฎก (ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาและห้องสมุด), ชมรมเพื่อนคุณธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
  “เจริญสติ – จิตอาสา”

  วันอาทิตย์ที่  20  มีนาคม  2554  เวลา 09.00-16.00 น.
  ณ เครือข่ายพุทธิกา –  ร้านหนังสือไตรปิฎก ถ.อรุณอมรินทร์ ซอย 39 (เหล่าลดา) กทม.

  กำหนดการ
  09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
  09.35 – 09.50 กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ โดย คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์
  09.50 – 11.00 สวดมนต์  ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา นำสวดโดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม
  11.00 – 11.30 หัวข้อธรรม “ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส”   โดย อาจารย์กำพล  ทองบุญนุ่ม
  11.30 – 12.00 ซักถาม แลกเปลี่ยน
  12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  13.00 – 13.30 เกี่ยวกับโครงการ “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” แนะนำกิจกรรมจิตอาสารูปแบบต่างๆ
  13.30 – 15.30 กิจกรรมจิตอาสา “อาสาทำหุ่นมือ” เพื่อนำไปมอบให้กับ “บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน” อ.เมือง จ.ปัตตานี
  15.30 – 16.00 พูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การทำกิจกรรม” ระหว่างอาสาสมัคร

  การเดินทาง
  รถเมล์ สายที่ผ่านได้แก่ สาย 57, 81, 127, 146, 149, ปอ.157

  • จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า  เมื่อรถเมล์เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัว ลงป้ายรถเมล์เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ตรงหน้าสนามฟุตบอล (ใกล้กับบริษัทซาบีน่า) ข้ามสะพานลอยมา จะเจอซอย 39
  • จากฝั่งศิริราช  เมื่อรถเมล์ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงตรงป้ายรถเมล์แรก จะเจอซอย 39

  รถยนต์ส่วนตัว

  • จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า  ให้เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์ กลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39
  • จากฝั่งศิริราช  ให้ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ลงสะพานแล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 ตรงสะพานลอยแรก
  • สามารถนำรถไปจอดได้ที่ บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000) ภายในซอยอรุณอมรินทร์ 39 ใกล้กับเครือข่ายพุทธิกา

  แผนที่เครือข่ายพุทธิกา | แผนที่บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000)

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว  สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร  สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล, แฟ็กซ์ ) เพื่อผู้จัดกิจกรรมจะได้เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไว้รองรับทุกท่านได้อย่างเพียงพอ

  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
  โทรสาร: 0-2882-5043
  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
  เว็บไซต์: www.budnet.org
  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (0)

  Advertise Here
  Advertise Here