Tag Archive | "เมล็ดพันธุ์"

Tags: , , ,

เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า

Posted on 16 March 2011 by deksiam

วัน/เวลา
23-24 เมษายน 2554

สถานที่
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จำนวนที่รับ
22 คน

ค่าใช้จ่าย
คนละ 900 บาท ประกอบด้วย

 • ค่าเดินทางไปกลับ ( รถตู้ 2 คัน )
  ค่าอาหาร 4 มื้อ
  ค่าบำรุงสถานที่
  ค่าอุปกรณ์
  ค่าประกันอุบัติเหตุ

 • สร้างสรรค์โดย

  เครือข่ายจิตอาสา

  หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการฟื้นฟูป่าในความเข้าใจของบุคคลทั่วไปหมายถึง “การปลูกป่า” คือการปลูกกล้าไม้ลงในดิน หลายคนไม่ทราบชื่อต้นไม้ที่ตนเองปลูก รวมถึงคำถามที่ว่า “กล้าไม้เหล่านั้นมาจากไหน” และมันจะอยู่รอดอย่างไร กิจกรรมการปลูกป่ากลายเป็นสิ่งที่หลายคน หลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน นึกถึงเป็นกิจกรรมแรกๆ เมื่อกล่าวถึงการทำประโยชน์ให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่ายินดีแต่ก็ประกอบกับความสงสัยว่า “ทำไมต้องนึกถึงการปลูกป่า” ทั้งที่มีประเด็นทางสังคมอีกมากมายให้นึกถึง คำตอบคือ ง่าย ทำแล้วเสร็จทันที เห็นผลเป็นรูปธรรม ใช่หรือไม่ ..… สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความคุ้นชินและถูกเผยแพร่ออกไป โดยหลายครั้งส่งผลกระทบทั้งทางระบบนิเวศ ในกรณีที่ปลูกไม้ต่างถิ่นหรือหนาแน่นเกินไป รวมถึงผลกระทบทางสังคมในกรณีที่ปลูกไม้ในที่สาธารณะจนส่วนรวมเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้ ฯลฯ

  การสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว เมื่อคน กลุ่ม หน่วยงาน เข้าใจถึงความจำเป็นบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า ย่อมส่งผลต่อทัศนคติ แรงบันดาลใจและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการปรับพฤติกรรมในความร่วมมือเพื่อปกป้องความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน

  โครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” เป็นโครงการที่เครือข่ายจิตอาสาจัดขึ้นในลักษณะ งานอาสาสมัคร โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์จากป่า และดำเนินการเพาะกล้าไม้ สำหรับการปลูกป่า ผ่านกระบวนการ “กิจกรรมธรรมชาติ” เพื่อความเข้าใจทัศนคติ แรงบันดาลใจ ที่มีต่อธรรมชาติและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างความเข้าใจและขั้นตอนของการฟื้นฟูป่า และสร้างประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร

  เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ
  – เก็บเมล็ดพันธุ์จากป่าและเพาะลงถุงดำ
  – กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติผ่าน กิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )

  เชิงคุณภาพ
  – เรียนรู้ขั้นตอนและความถูกต้องเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า
  – สามารถเผยแพร่ความเข้าใจไปสู่ผู้อื่นได้
  – เรียนรู้การทำความดีหรือการทำบุญ ผ่านงานอาสาสมัคร

  กลุ่มเป้าหมาย
  บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 22 คน / ทีมงาน 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

  ลักษณะกิจกรรม
  – เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร
  – เป็นกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า และดำเนินการเพาะลงถุงดำ เพื่อเตรียมกล้าไม้สำหรับการปลูกป่า
  – เป็นกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )
  – เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนพูดคุย
  – เป็นกิจกรรมที่ใช้การเดินเป็นหลัก ( เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า )
  – เป็นกิจกรรมที่ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ความรู้ สถานะ ฐานะ ชนชั้น ภาษา ศาสนา และความเชื่อ

  ลักษณะพื้นที่และการพักค้างคืน

 • เป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ( ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว )
  บริเวณสถานีฯติดลำห้วย 1 สายชื่อ “ลำสะด่อง” อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
  ที่พักเป็นเรือนนอน 1 หลัง 2 ฝั่ง ( ชาย-หญิง )
  สามารถกางเต๊นท์ส่วนตัวได้ตามสบาย ใกล้กับที่พัก
  ห้องน้ำ + ห้องอาบน้ำ มีหลายห้อง
  ที่ทานอาหาร (โรงครัว) อยู่ใกล้บริเวณที่พัก
  ในพื้นที่ มีสัญญาณโทรศัพท์ และมีไฟฟ้า
  ในพื้นที่ มียุงช่วงหัวค่ำ

 • สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียม

 • เครื่องแต่งกายสำหรับกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( กางเกงขายาว , รองเท้าผ้าใบ , หมวก )
  เครื่องนอนส่วนตัว ( ใครมีเต๊นท์ นำไปด้วยได้ )
  อุปกรณ์ป้องกันยุง
  อุปกรณ์จดบันทึก
  เตรียมตัว เตรียมใจ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • กำหนดการโครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า”
  Ø วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. นัดพบ / ลงทะเบียน / เดินทางโดยรถตู้ไป สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
  08.00 – 10.30 น. เดินทางถึง สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  10.30 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / แนะนำพื้นที่ / การสำรวจความคาดหวัง
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 17.00 น. กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( ในป่า ) และกิจกรรมธรรมชาติ / เพาะเมล็ดพันธุ์ลงถุงดำ
  17.00 – 18.00 น. เวลาส่วนตัว
  18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
  19.00 – 21.00 น. ความสำคัญของการฟื้นฟูป่า / เรื่องเล่าจากป่า และบทเพลงจากคนเฝ้าป่า / นอนพักผ่อน

  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. กิจกรรม “เรื่องเล่ายามเช้า”
  08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
  09.00 – 11.00 น. กิจกรรมธรรมชาติ
  11.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 14.00 น. ขอบคุณ / อำลาพื้นที่
  14.00 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ( แวะระหว่างทาง 1 จุด )

  สอบถามเพิ่มเติม : ผู้ประสานงานกิจกรรม “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” (เครือข่ายจิตอาสา)
  ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (แว่น)
  โทรศัพท์ : 08-1926-6774
  Email : pairoj.wisut@gmail.com

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์
  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3
  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ
  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร
  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร


  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
  โทรสาร: 0-2882-5043
  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (1)

  Advertise Here
  Advertise Here